Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky 

bildirişler

Bank ulgamynyň hyzmatlary ösüş ýolunda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimizi dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň derejesine ýetirmek, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna dünýä ýurtlarynyň ykdysady ösüşinde öz oňyn netijelerini görkezen öňdebaryjy tilsimatlary, usullary ornaşdyrmak hormatly Prezidentimiziň ykdysady syýasatynyň esasy ugry bolup durýar.

Bu barada “Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2019–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda” hem aýratyn nygtalýar. Maksatnama laýyklykda karz edaralarynyň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny ýokarlandyrmak, banklaryň serişdeler binýadyny artdyrmak, banklarda elektron resminama dolanyşyk ulgamyny kämilleşdirmek üçin zerur bolan tehniki we programma üpjünçiliklerini ornaşdyrmak boýunça möhüm wezipeler durmuşa geçirilýär.
Maksatnamada bellenilişi ýaly, degişli döwürlerde maliýe hyzmatlaryny menzilara ýerine ýetirmegiň dürli usullaryny ösdürmek ugrunda degişli işleriň geçirilmegi, şol sanda öýjükli telefonlaryň üsti bilen bu hyzmatlaryň amala aşyrylmagy, täze tehnologiýalary, ýagny öýjükli telefon aragatnaşygyny, töleg nokatlaryny, şeýle hem ilkibaşda az möçberli töleglerden başlamak bilen, internet ulgamyny ulanmak esasynda elektron töleg we elektron pullary ulanmak ulgamyny ösdürilmegi, bank kartlary arkaly hödürlenýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak boýunça degişli işler dowam etdirilýär. Mundan başga-da banklaryň hereket edýän tehnologiýalaryny we programma üpjünçiliklerini täzelemek işlerine giň gerim berlip, şahamçalarara geçiriş ulgamynyň hilini we tizligini ýokarlandyrmak ýaly işleri durmuşa geçirmeklik maksat edilýär.